VOP a reklamační řád

Úvod Obchodní podmínky

obchodní podmínky1. Obecná ustanovení a definice

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.tvojezdravi.eu mezi prodávajícím a kupujícím.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012.

 

1.2. Nedílnou součástí obchodních podmínek je reklamační řád.

 

1.3. Prodávajícím se rozumí provozovatel elektronického obchodu  www.tvojezdravi.eu (dále jen "systém") společnost Lott, s.r.o., se sídlem Petržílkova 2488/50, IČO 26134381 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající").

 

1.4. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem.

 

1.5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, na které byl před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a že s nimi souhlasí.

 2. Elektronická objednávka

2.1. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, způsob platby a způsob plnění nebo dodání, náklady na dodání.

 

2.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

2.3. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.4. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká  závazným potvrzením objednávky v systému. Objednávka (nebo její část) potvrzená prodávajícím formou e-mailu je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží. 

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím.

Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Prodávající uplatní právo na úhradu škody v případě nákupu zboží, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo vyrobit a také v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. 
3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 - v případě objednávky na dobírku, pokud objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.);
 - v případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky;
 - v případě, že zboží se vyprodalo a/anebo není skladem v požadovaném množství. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 5-ti kalendářních dnů;

 - v případě, že kupující neprovede úhradu objednávky (platba předem) ve lhůtě 10 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. do 14  dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy


Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu všechny vzájemně přijatá plnění.


Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

* Kontaktovat prodávajícího (viz Kontakty) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci Kontakty a to za následujících podmínek:
 - zboží musí být pečlivě a bezpečně zabalené;
 - zboží musí být nepoškozené/nepoužité;
 - zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně);

 - zboží musí byt zaslané doporučeně (ne dobírkou!)a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu dopravcem. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány;  
 - zboží musí být zaslané spolu s dokladem o koupi (originál faktura, paragon).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží v plné výši zaslané převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení vraceného zboží prodávajícím.
 
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

4.3. Kupující má právo ve lhůtě uvedené v bodě 4.1., vrátit zboží rozbalené či použité. Prodávající má však právo přiměřeně snížit vracenou částku.


5. Cena

5.1. Cena výrobků představuje cenu včetně DPH. 

 

5.2. Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6.


5.3. Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZK a EUR (kupující ze Slovenska)

 

5.4. Minimální ani maximální hodnota objednávky není stanovena.

Přesáhne-li celková hodnota objednávky 3.000 Kč vč. DPH, prodávající nebude účtovat poštovné za dopravu zboží.


6. Poštovné a balné

6.1. Společnost Lott, s.r.o. si balné neúčtuje. Zásadně se snažíme balit do již použitých krabic. Šetříme přírodu a vaše peníze.
 
6.2. Cena poštovného je uvedena včetně DPH.

Více informací o způsobu dopravy naleznete v sekci: Doprava a platby 

 
6.3. Při osobním odběru cena služby činí 20 Kč. Více informací k osobnímu odběru naleznete v sekci: Osobní odběr


 
7. Podmínky a možnost platby za zboží

7.1. Jednorázovým převodem z účtu na bankovní účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky a v sekci Kontakty.  

V případě platby převodem, získává kupující snížené poštovné. Objednávky budou vyřizené do 2 pracovních dní od přijetí platby. 

Objednané zboží bude pro kupujícího rezervované po dobu 10-ti kalendářních dnů. Jestliže nedojde k uhrazení objednávky do 10-ti dnů od potvrzení objednávky, bude objednávka ze strany prodávajícího stornována.

7.2. Uhrazením dobírky při převzetí zboží na poště nebo na vydejním místě Zásilkovny.
 
7.3. Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.


8. Dodací podmínky

8.1. Dodávky objednaného zboží se vyřizují v pořadí v jakém došly a jsou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu.  U každého zboží v systému je uvedena jeho dostupnost.

8.2. Každý zákazník je informován o změnách ve stavu objednávky emailem. Stav objednávky si může zkontrolovat po přihlášení v systému.

8.3. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje prodejní doklad (fakturu nebo paragon).

8.4. Zboží je k dispozici i k osobnímu odběru na expedičním oddělení prodávajícího po vzájemné telefonické dohodě. Více informací k osobnímu odběru naleznete v sekci: Osobní odběr

8.5. Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.6. Zboží dodáváme výhradně na území České republiky a Slovenské republiky. Dodání zboží na území jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.


9. Záruční podmínky a reklamační řád

9.1. Reklamační řád je nedílnou součástí VOP. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s VOP a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

 

9.2. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Lott, s.r.o. v internetovém obchodě Tvojezdravi.eu a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

 

9.3. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.


9.4. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura nebo paragon (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

Kupující je povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě Tvojezdravi.eu doložením originálu tohoto dokladu o zakoupení. 


9.5. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

- Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednaný, zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit);
- Zda je výrobek v neporušeném stavu, počet balíků, neporušenost či poškození obalu, kompletnost zboží; 

- Zda zboží nemá zjevnou vadu, zda fungují všechny jeho jednotlivé části.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit emailem nebo telefonicky. Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na adrese sídla společnosti (viz Kontakty).

 

9.6. Pokud reklamace bude uznána, prodávající a kupující se dohodnou ohledně způsobu řešení reklamace. Zboží lze vyměnit, opravit, poskytnout slevu z kupní ceny nebo úplně odstoupit od smlouvy. 

 

9.6. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. 

 

9.7. Záruka se nevztahuje na bazarové a kazové zboží.

 


10. Řešení sporů

Spory týkající se reklamací (pokud prodávající a kupující se sami nedokážou dohodnout na oboustranně přijatelném kompromisu) se mohou řešit mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce. Předtím, než se kupující obrátí na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu, musí se nejprve pokusit o vyřešení sporu přímo s prodávajícím.  

Návrh na zahájení řízení se podává na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách ČOI - www.coi.cz a www.adr.coi.cz.  Přílohou návrhu musí být doklad o tom, že se kupujícímu nepodařilo spor vyřešit s prodávajícím přímo.

Pro mimosoudní řešení sporů může kupující využit také platformu pro řešení sporů online provozovánou Evropskou komisí (Online Dispute Resolution Platform) na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.


11. Odpovědnost za vady na stránce www.tvojezdravi.eu

11.1. Prodávající  upozorňuje, že informace uvedené na  www.tvojezdravi.eu jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Výrobky ze šungitu se dělají ručně, proto v uvedených rozměrech mohou být nepodstatné odchylky.

11.2. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách www.tvojezdravi.eu a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

11.3. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.


12. Ochrana osobních dat

12.1. Prodávající - společnost Lott, s r.o. se plně řídí zákonemč. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o Vašich nákupech.

12.2. Používáním systému www.tvojezdravi.eu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

12.3. Náš internetový obchod www.tvojezdravi.eu si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem. Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

12.4. Politika cookies. Systém využívá session cookies (jedná se o základní cookies, které zajišťují výhradně chod webu a analýzu návštěvnosti). Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a použitím souborů cookies.

 

Copyright 2015 - 2017 © tvojezdravi.eu