Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení a definice

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím webového rozhrání www.tvojezdravi.eu mezi prodávajícím a kupujícím.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne prodávající kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

1.2. Internetový obchod www.tvojezdravi.eu obsahuje prezentace zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH  a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nedílnou součástí obchodních podmínek je reklamační řád.

1.3. Prodávajícím se rozumí provozovatel elektronického obchodu  www.tvojezdravi.eu (dále jen "systém") společnost Lott, s.r.o., se sídlem Petržílkova 2488/50, IČO 26134381 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající").

1.4. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která odeslala elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu a uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu.

       Spotřebitelem se rozumí každá osoba, která odeslala elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu a uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

       Obchodní podmínky se nevztahují na kupujícího, který je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, a který tuto skutečnost uvede při objednávání zboží (např. tím, že v objednávce uvede své IČO a/nebo DIČ)  se řídí obchodním zákoníkem a řeší se dle individuálně sjednaných podmínek.

 1.5Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, na které byl před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a že s nimi souhlasí.

2. Elektronická objednávka

2.1. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, způsob platby a dodání, náklady na dodání.

2.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu a emailové adresy. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné pro obě strany.

2.4. Objednávka (nebo její část) potvrzená prodávajícím formou e-mailu je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Závazným potvrzením objednávky prodávajícím (akceptací) vzniká  Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady. 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího


Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím nebo těsně po něm.

Pozdější stornování objednávky ze strany kupujícího je možné pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Prodávající uplatní právo na úhradu škody v případě nákupu zboží, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo vyrobit a také v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. 


3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 - v případě objednávky na dobírku, pokud objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené veškeré kontaktní informace - telefonní číslo, e-mailová adresa, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.);
 - v případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky;
   - v případě, že kupující neprovede úhradu objednávky (platba předem) ve lhůtě 10 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím;

- v případě, že zboží se vyprodalo a/anebo není skladem v požadovaném množství. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na jeho účet ve lhůtě do 5-ti kalendářních dnů.

4. Odstoupení od kupní smlouvy 

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího 

Odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na firemní zákazníky (viz b. 1.4.)

Kupující (spotřebitel) má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.

V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v b. 4.2. 

4.2. Postup v případě odstoupení od kupní smlouvy


4.2.1. Kupující musí kontaktovat prodávajícího (viz Kontakty) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením:

- čísla objednávky,

- jména a příjmení,

- data převzetí objednávky,

- čísla bankovního účtu pro vrácení peněz.

4.2.2.  Kupující zašle zboží zpět na adresu prodávajícího (viz Kontakty).

Zboží musí být ve stavu, aby mohlo být dále nabízeno dalším zájemcům:

-  nepoškozené/nepoužité.

-  kompletní, se vším původním příslušenstvím (včetně příbalového letáku apod.) a v originálním prodejním obalu výrobce zboží (tím se nemíní přepravní obal);

-  pečlivě a bezpečně zabalené.

Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží nekompletní, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na náklady vzniklé v důsledku snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno tím, že spotřebitel se zbožím nakládal jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží musí být zaslané spolu s dokladem o zakoupení (originál faktura, paragon).

Zboží musí byt zaslané doporučeně (ne dobírkou! Zásilky na dobírku nebudou akceptovány!) a raději i pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu dopravcem. Ponechte si podací lístek do té doby, než vám od nás přijde potvrzení, že jsme balíček přijali.

Náklady spojené s navrácením zboží (např. na přepravu, balení) nese kupující.

4.2.3.  Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. aplikátory Kuzněcova) lze pouze v případě, že zboží nebylo nikterak užíváno. Aplikátory a parfémy lze vrátit pouze v neporušeném obalu (tím se nemíní přepravní obal).

 4.2.4. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, budou peníze za zboží v plné výši zaslané převodem na účet kupujícího a to do 7 dnů po fyzickém obdržení vraceného zboží prodávajícím.
Vracení peněz v hotovostí nebo poštovní poukázkou není možné.

5. Cena

5.1. Ceny prezentovaného zboží  uvedené  ve webovém rozhraní představují ceny včetně DPH. 

Ceny zboží a ceny za dopravu, dodání a platbu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány. 

5.2. Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6.


5.3. Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZK a EUR (kupující ze Slovenska)

5.4. Minimální ani maximální hodnota objednávky není stanovena.

Přesáhne-li celková hodnota objednávky 3.000 Kč vč. DPH, prodávající nebude účtovat poštovné za dopravu zboží.V případě platby dobírkou bude účtováno pouze doběrečné.

Přesáhne-li celková hodnota objednávky 4.000 Kč vč. DPH, prodávající nebude účtovat ani poštovné za dopravu zboží ani doběrečné.

6. Poštovné a balné

6.1. Společnost Lott, s.r.o. si balné neúčtuje. Zásadně se snažíme balit zboží do již použitých krabic. Šetříme přírodu a vaše peníze.
 
6.2. Cena poštovného je uvedena včetně DPH.

Více informací o způsobu dopravy naleznete v sekci: Doprava a platby .

 
7. Podmínky a možnosti platby za zboží 
a náklady spojené s jeho dodáním

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

7.1. Jednorázovým převodem z účtu na bankovní účet prodávajícího (uvedený v sekci Kontakty a také  

v potvrzení objednávky). V případě platby převodem, získává kupující snížené poštovné. Objednávky budou vyřízené do 2 pracovních dní od přijetí platby. 

Objednané zboží bude pro kupujícího rezervované po dobu 10-ti kalendářních dnů. Jestliže nedojde k uhrazení objednávky do 10-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky, bude objednávka ze strany prodávajícího stornována.

7.2. Uhrazením dobírky (v hotovosti nebo kartou) při převzetí zboží na poště nebo na výdejním místě Zásilkovny.
 
7.3. Platební kartou (dočasně pozastaveno).


8. Dodací podmínky

8.1. Dodávky objednaného zboží se vyřizují v pořadí, v jakém došly a jsou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu.  U každého zboží v systému je uvedena jeho dostupnost.

8.2. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje prodejní doklad (fakturu nebo paragon).

8.3. Služba osobní odběr je dočasně pozastavená

8.4.  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

8.5. Zboží dodáváme výhradně na území České republiky a Slovenské republiky. Dodání zboží na území jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlašení ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

Pokud vztah související s internetovým obchodem www.tvojezdravi.eu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a všechny spory budou rozhodovány před českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


9. Záruční podmínky a reklamační řád

9.1. Reklamační řád je nedílnou součástí VOP. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s VOP a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

9.2. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Lott, s.r.o. v internetovém obchodě Tvojezdravi.eu a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

9.3. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.


9.4. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura nebo paragon (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

Kupující je povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě Tvojezdravi.eu doložením originálu tohoto dokladu o zakoupení. 


9.5. Při převzetí zboží od dopravce se kvůli případné reklamaci rovněž vyplatí balík rozbalit a zkontrolovat před tím, než kupující podepíše doručení zboží bez závad, zejména:

- Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednaný, zboží nerozbalujte, neotvírejte, odmítejte převzetí zásilky);
- Zda je výrobek v neporušeném stavu, počet balíků, neporušenost či poškození obalu, kompletnost zboží; 

- Zda zboží nemá zjevnou vadu, zda fungují všechny jeho jednotlivé části.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit emailem nebo telefonicky. Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na adrese sídla společnosti (viz Kontakty).

9.6. Pokud reklamace bude uznána, prodávající a kupující se dohodnou ohledně způsobu řešení reklamace. Zboží lze vyměnit, opravit, poskytnout slevu z kupní ceny nebo úplně odstoupit od smlouvy. 

9.7. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. 

9.8. Záruka se nevztahuje na bazarové a kazové zboží.

10. Řešení sporů

Spory týkající se reklamací (pokud prodávající a kupující se sami nedokážou dohodnout na oboustranně přijatelném kompromisu) se mohou řešit mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce. Předtím, než se kupující obrátí na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu, musí se nejprve pokusit o vyřešení sporu přímo s prodávajícím.  

Návrh na zahájení řízení se podává na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách ČOI - www.coi.cz a www.adr.coi.cz.  Přílohou návrhu musí být doklad o tom, že se kupujícímu nepodařilo spor vyřešit s prodávajícím přímo.

Pro mimosoudní řešení sporů může kupující využit také platformu pro řešení sporů online provozovánou Evropskou komisí (Online Dispute Resolution Platform) na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.


11. Odpovědnost za vady na stránce
www.tvojezdravi.eu

11.1. Prodávající  upozorňuje, že informace uvedené na  www.tvojezdravi.eu jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Výrobky ze šungitu se dělají ručně, proto v uvedených rozměrech mohou být nepodstatné odchylky.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží jsou jen ilustrační a nemusí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

11.2. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách www.tvojezdravi.eu .

11.3. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z odkazovaných webových stránek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01.01.2018

Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souboru cookie naleznete na stránce  OOÚ 

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.